Sing excerpts

 • No.1|"SCHOLAR OF BA-SHAN" Artist: Bao-chun Li, Yan Wang
 • No.2|"THE BATTLE OF WEI-NAN" Artist: Bao-chun Li
 • No.3|"THE BATTLE OF WEI-NAN" Artist: Bao-chun Li, Lei Tian
 • No.4|"THE BATTLE OF WEI-NAN" Artist: Bao-chun Li, Yan-yi Yang
 • No.5|"THE BATTLE OF WEI-NAN" Artist: Bao-chun Li
 • No.6|"THE JESTER" Artist: Bao-chun Li
 • No.7|"THE JESTER" Artist: Bao-chun Li
 • No.8|"THE JESTER" Artist: Bao-chun Li
 • No.9|"THE JESTER" Artist: Bao-chun Li
 • No.10|"THE JESTER" Artist: Bao-chun Li
 • No.11|"WU ZI-XU, THE INNOCENT FUGITIVE" Artist: Bao-chun Li
 • No.13|"WU ZI-XU, THE INNOCENT FUGITIVE" Artist: Bao-chun Li, Yan-yi Yang
 • No.15|"THE SACRED LANTERN OF LOTUS" Artist: Bao-chun Li, Jing-wen Li
 • No.16|《斷密澗風雲》 Artist: Bao-chun Li, Yan-yi Yang